img dofinansowanie ue

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego systemu (urządzenia) do precyzyjnej obróbki 3D materiałów kruchych i metali

Cele projektu:
Cel główny projektu:
Poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie poprzez zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do zastosowania innowacji procesowej, produktowych oraz nietechnologicznych.

Cele szczegółowe (produkty projektu):
P1) Uzyskanie wsparcia planowanej inwestycji przez Wnioskodawcę w ramach środków RPO WSL w celu wprowadzenia produktów nowych w skali firmy (3) oraz firmy i rynku (2) w związku z pandemią COVID-19.
P2) Wniesienie niezbędnego do przeprowadzenia inwestycji wkładu własnego Wnioskodawcy w wysokości 238 783,10 zł netto (240 393,10 zł wraz z VAT).
P3) Nabycie nowych środków trwałych (1 szt.).

Cele rezultatu:
R1) Wdrożenie innowacji procesowej (1), produktowych (5) i nietechnologicznej (1) do praktyki przedsiębiorstwa.
R2) Wprowadzenie zmian organizacyjno–procesowych do przedsiębiorstwa.
R3) Rozbudowa zasobów w celu utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
R4) Wzrost zatrudnienia o 1 nowe miejsce pracy (1 RJP).
R5) Utrzymanie 4 dotychczasowych miejsc pracy dzięki nowej inwestycji (4M).

Planowane efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie dojdzie do wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych polegających na stworzeniu i wyodrębnieniu w jego strukturze organizacyjnej Działu Produkcji Przemysłowej, co z kolei wynika
będzie z wdrożenia innowacji procesowej pozwalającej na produkcję elementów maszyn wykonywanych z rur i metali w pełnym zakresie obróbki 3D oraz produkcji uszczelek i innych elementów gumowych (innowacje produktowe). Efektem realizacji projektu będzie też wdrożenie nowych rozwiązań marketingowych polegających na utworzeniu firmowej strony internetowej dedykowanej stricte nowym usługom produkcyjnym. Ponadto w celu ich odpowiedniego rozpropagowania i dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców Przedsiębiorca zleci również przeprowadzenie kampanii Google AdWords dedykowanej do promocji ww. nowo utworzonej strony internetowej skierowanej w szczególności do odbiorców z rynku regionalnego. Oba pomogą w utrzymaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Efektem wdrożenia projektu będzie zmiana profilu działalności wynikająca z konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji rynkowej polegająca na wprowadzeniu do dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa:
- produkcji elementów maszyn wykonanych z rur i metali w pełnym zakresie obróbki 3D,
- produkcji uszczelek i innych elementów gumowych,
- cięcia usługowego wg projektu i na materiale klienta,
- wykonywania elementów kamieniarskich ozdobnych inkrustowanych metalem lub innym kamieniem w pełnym zakresie kształtów,
- wykonywania elementów kamieniarskich hybrydowych (wielomateriałowych).
Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu innowacji procesowej polegającej na zastosowaniu w procesie produkcyjnym innowacyjnego systemu (urządzenia) do precyzyjnej obróbki 3D materiałów kruchych i metali.
Wśród innych dodatkowych efektów projektu będzie poprawa BHP w przedsiębiorstwie, albowiem planowany do zakupu w jego ramach środek trwały w postaci innowacyjnego systemu (urządzenia) do precyzyjnej obróbki 3D materiałów kruchych i metali będzie spełnia
wymagania dyrektywy maszynowej 98/37/WE, jak też będzie zgodny z krajowymi oraz unijnymi normami bezpieczeństwa. Urządzenie będzie również w pełni zautomatyzowane i sterowane w sposób numeryczny, co do niezbędnego minimum ograniczy konieczność bezpośredniego kontaktu z nim pracownika i narażanie go na ewentualne urazy fizyczne w wyniku kontaktu z jego pracującymi podzespołami. Obowiązkiem osoby go obsługującej będzie jedynie wprowadzanie danych, załadunek obrabianego materiału, odbiór gotowego produktu oraz nadzór nad jego prawidłową pracą. W kontekście BHP, jak również ergonomii pracy istotnymi walorami urządzenia będą także niski poziom generowanego hałasu oraz niewielki poziom wibracji wynikający ze stabilności konstrukcji.

Wartość projektu:
1 027 760,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
787 366,90 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Przewiń do góry