Informacja o wyniku postępowania dotycząca: Zapytania Ofertowego nr 2/3.2/2017

Na podstawie przeprowadzonej procedury oceny złożonych ofert oraz zgodnie z pkt. 6.5.3 ust. 11 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Spójności na lata 2014-2020, oraz pkt. 12 zapytania ofertowego, informujemy, że w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. Spimat Marek Spiączka 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 15.

Przewiń do góry